Podiumkunsten - Home pc304

sectorale opleidingspremies

in 't kort...

Werkgevers binnen paritair comité 304 kunnen voor hun werknemers beroep doen op max € 600 per jaar aan opleidingspremies. Het maximum per organisatie per jaar bedraagt € 7. 500. 


Deze premies (= het sectoraal opleidingskrediet) kunnen gebruikt worden voor opleidingen:
 

  • binnen ons eigen aanbod: dan wordt de premie automatisch toegekend bij inschrijving; de organisatie krijgt achteraf een ‘nul-factuur’
     
  • bij een externe opleidingspartner: in dat geval dient de werkgever vooraf een aanvraag in;  de werkgever betaalt de opleiding eerst zelf, en kan achteraf het geld recupereren, nadat hij ons ten laatste 2 maanden na de opleiding aanwezigheidsattest en betalingsbewijs heeft bezorgd
     

Ook flexwerkers die regelmatig werken voor de sector, maar op de dag(en) van de opleiding ingeschreven zijn als werkzoekende kunnen gebruik maken dit systeem, weliswaar enkel voor opleidingen binnen ons eigen aanbod.  Wij hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB.
 

vragen?

opleiding(a)podiumkunsten.be

bevoegdheidsbepaling


Het premiereglement is van toepassing op de werkgevers van organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), voor zover zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest zijn
  • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol zijn

 

Dit reglement is tevens van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn bij bovenstaande werkgevers, alsook op lerenden en werkzoekenden die (willen) werken voor bovenvermelde werkgevers.

doelgroepen

Om in aanmerking te komen voor het sectoraal opleidingskrediet dient de deelnemer te behoren tot één van volgende groepen:

 

1. jongeren (-26) die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van PC 304 in een stelsel van alternerend leren

 

2. jongeren (-26) die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van PC 304 in het kader van een individuele beroepsopleiding   (IBO)

 

3. jongeren (-25) die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van PC 304 in het kader van een instapstage

 

4. alle andere werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van PC 304

 

5. leerlingen en studenten die een officiële stage volgen bij een werkgever van PC 304

 

6. werkzoekenden die willen instromen/doorstromen in de sector

 

Wij houden rekening met de situatie van de deelnemer op de dag van de opleiding. Vrijwilligers of andere medewerkers die geen loon of enkel forfaitaire (onkosten)vergoedingen ontvangen, hebben geen recht op het sectoraal opleidingskrediet.

gebruik sectorale opleidingspremies


Het sectoraal opleidingspkrediet is bedoeld als een stimulans voor de uitbouw van het opleidingsbeleid in de sector.
 

Het jaarlijks maximum op te vragen bedrag aan premies (voor tewerkstelling en opleiding samen) bedraagt € 7.500 per werkgever. Het sectoraal opleidingskrediet per individu bedraagt € 600 per jaar. Dit maximum geldt voor alle doelgroepen.
 

premies voor opleidingen binnen ons opleidingsaanbod


Het opleidingskrediet kan door alle doelgroepen gebruikt worden voor opleidingen binnen ons aanbod.  Op basis van de informatie in het online inschrijvingsformulier (en/of per mail opgevraagde info) kunnen wij bepalen of de deelnemer in aanmerking komt voor het sectoraal opleidingskrediet en hoeveel er al is opgebruikt.
 

Per opleiding kunnen maximum twee werkzoekenden gebruik maken van het sectoraal opleidingskrediet, tenzij anders vermeld. Bij inschrijving wordt aan de deelnemer gevraagd om zijn/haar band met de sector aan te tonen en dieper in te gaan op zijn/haar beroepsobjectief. Op basis van deze informatie wordt bepaald of betrokkene voor deelname aan de opleiding gebruik kan maken van het sectorale opleidingskrediet om zijn deelname te bekostigen.


De premie wordt automatisch toegekend a rato van de opleidingskost van die opleiding en rekening houdend met het maximale op te vragen opleidingskrediet.

 

premies voor externe opleidingen


Werkgevers van PC 304 kunnen voor hun werknemers ook gebruik maken van het sectorale opleidingskrediet voor deelname aan opleidingen georganiseerd door derden


De werkgever betaalt de opleiding en kan achteraf (een deel van) de opleidingskost recupereren.  Hij bezorgt ons een aanvraagformulier zodra de werknemer ingeschreven is, zodat wij het bedrag alvast kunnen 'reserveren'. Het dossier wordt nadien vervolledigd met een kopie van de factuur en het aanwezigheidsattest, ten laatste 2 maanden na afloop van de opleiding.


Deze mogelijkheid geldt tot uitputting van het jaarlijks hiervoor uitgetrokken budget.

De teller van het jaarlijks opleidingskrediet wordt elk jaar op 1 januari terug op 'nul' gezet. Overblijvend krediet van het jaar voordien kan niet worden overgezet.
 

Ben je het overzicht van wat je al gebruikt hebt (op indidivueel en/of organisatieniveau) kwijt? Stuur een mailtje naar opleiding(a)podiumkunsten.be, wij bezorgen je de nodige info.

extra kredietlijn bij VDAB


In het kader van een overeenkomst met de VDAB geldt er een krediet tot maximum € 1.500 per werkgever per jaar voor de opleidingen Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen.
 

Deze mogelijkheid geldt tot uitputting van het maximaal hiervoor uitgetrokken budget.


Dit bedrag komt bovenop het reguliere sectorale krediet voor opleidings- en tewerkstellingspremies van € 7.500 per jaar per werkgever.


meer info via opleiding(a)podiumkunsten.be

 

 

nuttige documenten

 

Het volledige premiereglement (vanaf 1 september 2013) vind je hier.
 

Om een premie aan te vragen voor opleiding georganiseerd door derden, gelieve volgend formulier te gebruiken. 

 

Aanvragen mag je sturen naar Sigrid via opleiding@podiumkunsten.be of naar Sainctelettesquare 17 - 1000 Brussel

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten