Podiumkunsten - Home pc304

rechten en plichten stages

rechten en plichten stages

 

enkele algemene uitgangspunten

Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen (secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs) en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring op te doen. Stagiairs hebben een dubbel statuut. In het kader van hun opleiding nemen ze deel aan het arbeidsproces, maar tussen hen en de stagegever is er geen arbeidsrelatie. Aangezien ze ingeschreven zijn in het reguliere onderwijs, zijn ze als leerling of student onderworpen aan de onderwijsregelgeving. Doordat ze arbeid verrichten onder gezag, komen echter ook een aantal bepalingen van de arbeidsreglementering ter sprake.

 

Voor minderjarige stagiairs (tussen 15 en 18 jaar) zijn er enkele specifieke beperkingen van toepassing, voor wat betreft de arbeidsduur en de rusttijden, zondagsarbeid, arbeid op feestdagen en nachtarbeid. De sociale partners van PC 304 hebben met de CAO van 5 mei 2009 gepoogd om de algemene bepalingen wat meer aan te passen aan de arbeidsomstandigheden in de sector. Zo kunnen minderjarige lerenden werken tot 24u (ipv 23u), waar dit noodzakelijk is voor hun opleiding. Ze kunnen tot max 10u per dag tewerkgesteld worden (ipv 8u), terwijl er wel min. 12u rust voorzien moet worden tussen de beëindiging en de hervatting van de prestaties. Minderjarige lerenden mogen daarnaast 12 zondagen per jaar werken, naast alle feestdagen (ipv niet toegelaten). Hou wel voor ogen dat dit uitzonderingen zijn op de algemene regelgeving en dus enkel toegepast zouden mogen worden waar het noodzakelijk en onvermijdelijk is! De volledige CAO voor minderjarige lerenden vind je hier

 

Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (studentenarbeid) of van een normale (deeltijdse) arbeidsovereenkomst, worden de jongeren beschouwd als 'echte werknemers'.

 

Het arbeidsreglement van de stagegever geldt (voor zover de bepalingen voor hen relevant zijn) ook voor stagiairs.

 

de bescherming van stagiairs

Het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs moet het welzijn van stagiairs op het werk verzekeren. Enkel de stagiairs die daadwerkelijk arbeid verrichten vallen onder deze regelgeving. Observatiestages, bedrijfsbezoeken en andere vallen dus niet onder deze regelgeving. De werkgever bij wie de stagiair zijn stage uitvoert, moet een risicoanalyse (laten) uitvoeren, rekening houdend met het gebrek aan ervaring van de stagiair. Deze analyse moet uitgevoerd worden voordat de stagiairs met de arbeid beginnen.

 

Op grond van de risicoanalyse moet de stagegever preventiemaatregelen nemen om de gezondheid en de veiligheid van de stagiairs te beschermen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de stagiair voldoende ingelicht en begeleid wordt. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er sprake is van een risico, moet de stagiair een passend gezondheidstoezicht ondergaan. Voor stagiairs die jonger zijn dan 18 jaar is een specifiek gezondheidstoezicht verplicht. Voor stagiairs bestaat er enkel een voorafgaande gezondheidsbeoordeling. Deze gebeurt op het moment dat de stagiair voor het eerst stage zal doen en wordt uitgevoerd door de werkgever bij wie de stagiair eerst wordt tewerkgesteld. Het formulier van de gezondheidsbeoordeling dat door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wordt opgesteld, dient als bewijs dat de stagiair de beoordeling heeft ondergaan. Voor deze gezondheidsbeoordelingen geldt een specifieke tariefregeling. Indien hiervoor gebruik wordt gemaakt van de externe dienst voor preventie en welzijn op het werk van de onderwijsinstelling neemt het Fonds voor Beroepsziekten deze kosten integraal op zich. Indien je als stagegever liever je eigen interne of externe dienst voor preventie en welzijn op het werk inschakelt, zijn de kosten voor jou. Ook eventuele kosten voor de opmaak van een risicoanalyse zijn op kosten van de stagegever. 

 

Gebeurt er ondanks de genomen preventiemaatregelen toch een arbeidsongeval, gelden er enkele afspraken welke acties die de stagegever en de onderwijsinstelling dienen te nemen. 

 

stimuleringsmaatregelen voor stagegevers

De federale overheid heeft enkele ondersteuningsmaatregelen om stagegevers en stagiairs extra te stimuleren.  

start- en stagebonus

De startbonus is een premie voor jongeren die tijdens de leerplicht (± <18 jaar) in het kader van een alternerende opleiding de praktijk aanleren of werkervaring opdoen bij een werkgever. De opleidings- of arbeidsovereenkomst die hiervoor wordt gesloten moet een voorziene duur hebben van minstens 4 maanden. Met opleidingsovereenkomst wordt bedoeld: alle types leerovereenkomsten, de inschakelings- en de beroepsinlevingsovereenkomsten. Telkens wanneer de jongere slaagt in een opleidingsjaar, heeft hij recht op een bonus.Voor een 1ste of 2de jaar bedraagt die bonus 500 euro, voor een 3de jaar gaat het om een premie van 750 euro.
 

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere, zoals hiervoor beschreven, opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst.

De bedragen van de stagebonus zijn gelijk aan die van de startbonus. De stagebonus wordt toegekend wanneer de jongere een opleidingsjaar beëindigt. Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.


doelgroepvermindering voor mentors

 

De doelgroepvermindering voor “mentors” is een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgevers die sommige van hun werknemers inzetten voor de opleiding of begeleiding van bepaalde personen die een opleiding op de werkvloer volgen. Dit kunnen bijvoorbeeld stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs zijn, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen. Om recht te geven op de doelgroepvermindering voor “mentors” moeten de werknemers die instaan voor de stages en opleidingen op de werkvloer ten minste vijf (5) jaar professionele ervaring hebben in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding én in het bezit van een getuigschrift van een mentoropleiding. Onze opleiding "werkplekcoach" komt hier bijvoorbeeld voor in aanmerking. De doelgroepvermindering bedraagt maximum € 400 en is afhankelijk van de duur van de stageperiode. Er wordt slechts één doelgroepvermindering toegekend per begonnen schijf van 5 stagiairs-personen in opleiding. 

nuttige links

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten