Podiumkunsten - Home pc304

sectoraal pensioen

U bent hier: Home > werk > je pensioen > sectoraal pensioen

sectoraal pensioen

Het sectoraal pensioen vormt de tweede pijler van je pensioen.  Zeker in een sector met een groot aantal tijdelijke contracten en versnipperde loopbanen is sparen voor je pensioen geen overbodige luxe. Om hier voor een gedeelte aan tegemoet te komen voerden de sociale partners een sectoraal pensioen in, de zogenaamde tweede pijler. Deze bedraagt momenteel 1,5% op het brutoloon. Deze bijdrage wordt betaald door de werkgever. In 1 januari 2006 startten de bijdrages voor de werknemers binnen PC 304 die niet onder de CAO Muziek vallen. Die laatsten volgden op 1 januari 2007. Het sectoraal pensioen is georganiseerd in de vorm van een groepsverzekering, een zogenaamd tak 21 product met een gegarandeerd minimumrendement (momenteel 3,25%). Onze groepsverzekeraar is Ethias.

 

wettelijk kader:

De spelregels van het sectoraal aanvullend pensioen worden bepaald door de Wet op de Aanvullende Pensioenen van 13 maart 2003, in uitvoering gezet door het KB van 28 november 2003

 

Dit aanvullend pensioen in PC 304 werd in twee fases ingevoerd: de invoering van het 'sectorplan pensioen uitgezonderd muziek' dateert van 1 januari 2006 (ingevoerd door de CAO van 05.07.2005).  Voor de werknemers die vallen onder de CAO Muziek gebeurde dat met ingang van 1 januari 2007 (ingevoerd door de CAO van 28.09.2006).

 

Alle werkgevers behorend tot de Vlaamse Gemeenschap (gevestigd in het Vlaams Gewest of gevestigd in het Brussels Hoodstedelijk Gewest, maar ingeschreven op de Nederlandse taalrol van de RSZ) ressorterend onder het PC 304 betalen sinds die data een bijdrage van 1,5% (inclusief RSZ en kosten) op het brutoloon van hun werknemers voor de financiering van een aanvullend pensioen van de werknemers. De inning van deze bijdrage gebeurt automatisch door de RSZ.

 

Werkgevers die op het niveau van de organisatie een pensioensregeling hadden dat minstens evenwaardige voordelen bood als het sectorale, dienden niet in te stappen in het sectoraal pensioenplan (opting-out). Zij kunnen hun bestaande regelingen aanhouden, zolang deze minstens evenwaardig blijven aan de sectorale voorwaarden.

 

Bijgevoegde CAO's voerden het sectorale pensioen in:

 

CAO 05.07.2005 - invoering sectorplan aanvullend pensioen uitgezonderd muziek: 77419

Geldigheidsduur: onbepaalde duur vanaf 5 juli 2005

 

CAO 28.09.2006 - invoering sectorplan aanvullend pensioen mét muziek: 80946

Geldigheidsduur: onbepaalde duur vanaf 1 januari 2007

 

In december 2008 werd bovendien, na samenspraak tussen het kabinet van de Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux en de sociale partners van PC 304, een aanvullende premie ingevoerd voor kunstenaars die in dienstverband actief zijn bij structureel gesubsidieerde organisaties binnen PC 304.   

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten