Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Departement Cultuur, Jeugd en Media zkt dossierverantwoordelijke (Brussel)
Departement Cultuur, Jeugd en Media zkt dossierverantwoordelijke (Brussel)

Je werkt samen met je collega’s van het team Transversaal en Bovenlokaal dat is gesitueerd binnen de afdeling Erkennen & Subsidiëren. Binnen het team Transversaal en Bovenlokaal zijn een viertal collega’s bezig met de uitvoering van tewerkstellingsdossiers. Het gehele team Transversaal en Bovenlokaal staat in voor de volgende subsidielijnen binnen de context van cultuur en jeugdwerk:

 • Uitvoering van de volgende regelgevingen: het (nieuwe) decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking, het Participatiedecreet, het decreet Bovenlokaal Jeugdwerk, het Transitiereglement voor bovenlokale culturele projecten, Jeugdverblijfcentra, het reglement voor projecten van jeugdhuizen, facultatieve subsidies in het kader van middelen die worden verkregen van de Nationale Loterij, het decreet Lokaal Cultuurbeleid, het decreet Lokaal Jeugdbeleid, ondersteuning van tewerkstelling in de vorm van DAC, GESCO en de Vlaams Intersectorale akkoorden (VIA), Innovatieve partnerprojecten, GESCO, het Leenrecht, de ondersteuning van het bibliotheeklandschap in de vorm van een Bovenlokaal Bibliotheekbeleid;
 • Aansturing en evaluatie van transversale en (boven)lokale bovenbouworganisaties.
 • Uitbouw en onderhoud van (internationale, interdepartementale en intra-Belgische) sectorale contacten.
 • Opbouw, ontsluiting en delen van beleidsrelevante kennis van betreffende sectoren in functie van beleidsadvisering en relevante projecten.

 

cjm.vlaanderen.be


Functie

 

Je staat in voor de analyse en verwerking van dossiers m.b.t. tewerkstellingsmaatregelen. In het bijzonder geef je uitvoering aan de Vlaams Intersectorale Akkoorden (VIA-akkoorden) waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vastleggen om de arbeidsvoorwaarden in de sectoren Cultuur en Jeugd te verbeteren.

Je neemt o.a. volgende taken op:

 • Dossierbeheer VIA-middelen
 • Berekening en uitbetaling van de subsidies binnen het PC 304 (Paritair Comité voor de Kunsten), hiervoor overleg je met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten;
 • Berekening en uitbetaling van subsidies binnen het PC 329.1 (Paritair Comité Sociaal-Cultureel Werk);
 • Allerhande beleidsvraagstukken in overleg met het kabinet van de bevoegde minister beantwoorden;
 • Input leveren voor de onderhandeling van nieuwe Vlaams Intersectorale akkoorden, het secretariaat verzorgen van werkgroepen die hiervoor worden opgezet;
 • Vanaf 2018 en volgende jaren: uitvoering van het nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord, VIA5.


Profiel

 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):j e hebt een master diploma.


De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.


Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/


Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).


Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be en 02 553 15 94).

Aanbod

 

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit

 

Solliciteren


Contactpersoon: Mevr. Charlotte Vanfleteren
Reageren voor: 22/08/2018


Heb je interesse in deze functie?

 

Solliciteer ten laatste op woensdag 22 augustus 2018. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur in PFD-Formaat via mail naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op woensdag 22 augustus 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).
Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten