Podiumkunsten - Home pc304

sectoraal actieplan

aanzet tot sectoraal actieplan werkbeleving

De resultaten van de bevraging van de werkbeleving laten ons toe om de situatie in de sector beter in kaart te brengen. De sociale partners engageren zich om zich samen in te zetten op een aantal belangrijke thema’s. Hun intentieverklaring vind je hier. Wij zullen onze dienstverlening optimaal inzetten en waar nodig uitbreiden.

 

1. verdere opvolging van de bevraging

het opstellen van het actieplan voor je organisatie

 

De resultaten van de bevraging zijn een vertrekpunt voor concrete acties in je organisatie.

 

Organisaties met een eigen rapport kunnen aan de slag met hun interne resultaten. Organisaties die geen eigen rapport hebben, dienen de sectoranalyse nog te vertalen naar de eigen organisatie. Dit kan door intern af te toetsen (bv tijdens een teamvergadering) of de medewerkers zich in de globale resultaten herkennen, of ze eventueel andere specifieke risico-factoren zien…

 

Nood aan extra communicatiemateriaal? Vraag naar de bijhorende powerpointpresentatie, bestel de kaartjes met een infografic die de belangrijkste resultaten weergeeft.

 

Tips voor het opstellen van je actieplan.

 

Ook in de Gids voor de Preventie van Psycho-sociale risico’s op het werk’ van de FOD WASO vind je heel wat info over het onderwerp.

 

Neem zeker ook contact op met de preventie-adviseur psycho-sociale risico’s van je externe dienst met de vraag welke ondersteuning zij te bieden hebben tegen welke voorwaarden.


 

sensibiliseren en informeren

 

Het onderzoek naar de werkbeleving en de verspreiding van de resultaten heeft al een zekere dynamiek in de sector rond het onderwerp op gang gebracht.

 

Binnen ons opleidingsaanbod zullen wij verder inzetten op de organisatie van workshops om het onderwerp verder bespreekbaar te maken, zowel binnen ons open aanbod als in company.

 

prioritaire actiepunten

 

Om de herstelnood in de sector te verlagen moet prioritair gewerkt worden aan de arbeidsorganisatie – een hefboom om ook het werktempo te verlagen – en de appreciatie van de verloning.

 

Rond deze thema’s willen we bijkomende expertise opbouwen.  We zullen daarbij vertrekken van good practices bij een aantal organisaties in de sector, en de ervaring die is opgebouwd vanuit de managementondersteuningstrajecten bij oKo.

 

De resultaten van de bevraging wijzen op een aantal bijkomende aandachtpunten voor flexwerkers.  Aangezien deze subdoelgroep relatief minder goed vertegenwoordigd is in de bevraging bekijken we de mogelijkheden voor bijkomend onderzoek.

 

2. aanbod SFP

 

Binnen ons aanbod vind je heel wat intitatieven die rechtstreeks inspelen op een aantal van de bevraagde werkspacten en die je kunnen inspireren bij de invulling van het actieplan van je organisatie.

 

vormingsaanbod

 

Het opleidingsaanbod van het SFP en financiële ondersteuning via sectorale opleidingspremies kunnen een hefboom zijn voor acties rond vaardigheidsbenutting en loopbaanmogelijkheden.

 

Een aantal van onze workshops spelen in op specifieke werkaspecten.  Enkele voorbeelden: leidinggeven, coachen van nieuwe medewerkers/werkplekcoach, omgaan met conflicten, optimaliseren van je communicatiestijl, timemanagement, omgaan met stress en burnout… Suggesties voor bijkomende opleidingen zijn steeds welkom via opleiding@podiumkunsten.be

 

Binnen de collegagroepen (Hr-medewerkers, preventieadviseurs, productie-medewerkers, communicatiemedewerkers) vinden collega’s in de sector elkaar om ervaringen uit te wisselen en expertise te delen.

 

 

loopbaancoaching voor wie werkt in podiumkunsten en muziek, met focus op uitvoerend artiesten

 

meer info: INTER.MEZZO

 

Medewerkers die nood hebben aan een professioneel klankbord in de ontwikkeling van hun loopbaan kunnen terecht bij een van onze vaste coaches.

 

Uitvoerend artiesten die geen gebruik kunnen maken van reguliere loopbaancheques kunnen beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het sectorbudget.

 

Wij onderzoeken of we dit sectorbudget naar de toekomst toe eveneens kunnen inzetten voor andere profielen die flex werken (productiemedewerkers, podiumtechnici…).

 

 

veiligheid

 

Toni Dohogne helpt organisaties in de sector op weg bij de uitbouw van een gestructureerd preventiebeleid op vlak van veiligheid en welzijn.

 

Het SFP organiseert jaarlijks een gecertificeerde opleiding tot preventieadviseur niveau 3 op maat van de sector.  Daarnaast vind je geregeld aanvullende workshops rond het onderwerp veiligheid in ons opleidingsaanbod.

 

ARIANE is tool uitgebouwd op maat van de sector voor de administratieve ondersteuning van de risicobeheersing.

 
 

traject competentie- en talentmanagement

 

In aanvulling op de functiebeschrijvingen en -classificatie voor de sector werkte het SFP een sectorspecifieke competentietool uit. Competenties geven aan wat je moet kennen en kunnen om een functie uit te oefenen.  Naast een 25-tal gedragsgerichte competenties worden een aantal vaktechnische domeinen in kaart gebracht. Per competentie wordt een definitie en een set van (observeerbare) indicatoren aangeven.

 

Dit instrument kan personeelsmedewerkers en leidinggevenden helpen om de verschillende HR-processen – aanwerving en selectie, functionerings- en ontwikkelingsgesprekken… - verder te objectiveren en professionaliseren. 
 

Parallel hiermee werken wij een 2-daagse workshop uit rond hoe je in je organisatie aan de slag kan gaan met competentie- en talentmanagement.  Wat betekent dit voor mijn organisatie? Hoe kan ik competenties en talenten ‘meten’? Hoe geef ik feedback?  Hoe pas ik dit toe binnen selectie-, functionerings- en exitgesprekken?...


 

Een algemeen aandachtspunt binnen onze werking  is de communicatie met ons werkveld.  Wij zullen inzetten op een systematisch en meer gerichte wederzijdse communicatie met alle organisaties en alle medewerkers (vast én flex) in de sector.

 

 

Mis je nog acties? Laat het ons weten via christa@podiumkunsten.be

 

 

 

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten