Podiumkunsten - Home pc304

sectorale tewerkstellingspremies

sectorale tewerkstellingspremies

voor wie?


Tewerkstellingspremies kunnen aangevraagd worden door organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) voor zover zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest zijn
  • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol zijn. 

 

Volgende groepen geven recht op een tewerkstellingspremie:

 

1. pas afgestudeerde werkzoekende kunstenaars, jonger dan 26 jaar

 

2. kortgeschoolde werkzoekenden (werkzoekenden die geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben)

 

3. werkzoekenden in het bezit van een werkkaart (ACTIVA)

 

4. uitkeringsgerechtigde werkzoekenden jonger dan 26 jaar

 

5. herintreders: personen die na een onderbreking van minstens één jaar terug gaan werken

 

6. werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie of hulp (OCMW)

 

7. werkzoekenden in het bezit van een verminderingskaart herstructureringen

 

8. oudere werkzoekenden: minstens 45 jaar op het moment van indienstneming

 

9. allochtone werkzoekenden:

 

(a)  personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn geworden en die of zelf of hun ouders in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land zijn gekomen of die de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling hebben gekregen of door regularisatie recht op verblijf in België hebben verworven.

(b) personen die niet de nationaliteit bezitten van één van de Europese lidstaten, of van wie minstens een van de ouders of twee van de grootouders niet de nationaliteit van een van de Europese lidstaten bezitten

 

10. werkzoekenden met een erkende arbeidshandicap : mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt (groepen bepaald in BVR omtrent EAD van 3 juni 2008)

 

twee mogelijke premies

 

tewerkstellingspremie categorie 1: pas afgestudeerde kunstenaars

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tewerkstellingspremie categorie 1 dient de werknemer aan beide volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • jonger dan 26 jaar te zijn op het ogenblik van de aanvang van de arbeidsovereenkomst
  • een  kunstenopleiding genoten te hebben in een officieel erkende opleidingsinstelling.
  • aangeworven te worden als kunstenaar in loondienst, maximum één jaar na het beëindigen van de kunstenopleiding voor een éérste doorlopend arbeidscontract van minstens drie maanden.
  • niet-werkend te zijn op het moment van de aanwerving

 

De maximale premie voor deze categorie bedraagt € 1.000 per werknemer . Indien de tewerkstellingen deeltijds zijn, zal de premie a rato berekend worden. Het maximumbedrag dat een werkgever per kalenderjaar aan premies kan opvragen bedraagt € 7.500 voor tewerkstellings-­ en opleidingspremies samen. Aanvragen kan via dit aanvraagformulier.

 

tewerkstellingspremie categorie 2: andere risicogroepen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tewerkstellingspremie categorie 2 dient de werknemer aan beide volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • de werknemer moet voldoen aan de omschrijving van één van bovenstaande risicogroepen 2 tot en met 10
  • de werknemer moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden.

 

De maximale premie voor deze categorie bedraagt € 1.000 per werknemer. Indien de tewerkstellingen deeltijds zijn, zal de premie a rato berekend worden. Het maximumbedrag dat een werkgever per kalenderjaar aan premies kan opvragen bedraagt € 7.500 voor tewerkstellings-­ en opleidingspremies samen. Aanvragen kan via het aanvraagformulier.

 

 

 

Het volledige premiereglement (vanaf 1 september 2013) vind je hier.

 

Om een premie aan te vragen, gelieve volgend formulieren te gebruiken: 

 

voor categorie 1: pas afgestuurde kunstenaars

 

voor categorie 2: andere risicogroepen

 

Aanvragen dienen bezorgd te worden aan Maarten Bresseleers: maarten@podiumkunsten.be of naar Sainctelettesquare 17 - 1000 Brussel

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten