Podiumkunsten - Home pc304

beroepsinlevingsovereenkomst

beroepsinlevingsovereenkomst

 

De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt gedefinieerd als de overeenkomst waarbij een stagiair kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door het uitvoeren van arbeidsprestaties. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst is het voorwerp van deze overeenkomst niet het leveren van arbeidsprestaties tegen loon in een band van ondergeschiktheid ten overstaan van een werkgever, maar wel de opleiding, namelijk het leren van praktische vaardigheden door zich "in te leven" in het ondernemingsleven en door taken uit te voeren die kunnen opgenomen worden in het produktieproces van de onderneming.

 

Worden zo volledig uitgesloten:

 

 • de opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst
 • de arbeidsprestaties uitgevoerd door leerlingen of studenten in het kader van een opleiding
 • de stages in het kader van het leerlingstelsel in de middenstand en het industrieel leerlingstelsel
 • de stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel dienstverlenend beroep

 

De BIO moet aan volgende minimale voorwaarden beantwoorden:

 

 • de overeenkomst dient geschrift opgesteld te worden uiterlijk op het tijdstip van de aanvang van de uitvoering van de stage. Voor zover deze opleiding in de onderneming niet georganiseerd wordt op initiatief of onder de verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, afhangend van of erkend door de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest, moet dit geschrift bovendien het volgende vermelden:
  • de identiteit van de partijen;
  • de plaats van uitvoering van de overeenkomst;
  • het voorwerp en de duur van de beroepsinlevingsovereenkomst;
  • de dagelijkse en wekelijkse duur van aanwezigheid in de onderneming;
  • de overeengekomen vergoeding of de berekeningswijze en -basis;
  • de wijze waarop een einde kan worden gemaakt aan de beroepsinlevingsovereenkomst;
  • het overeengekomen opleidingsplan

 

 • de vergoeding van de stagiair: het doel van een bedrijfsstage bestaat erin de stagiair een praktische opleiding te laten doorlopen en derhalve heeft de stagiair geen recht op loon dat de tegenwaarde zou zijn van zijn arbeidsprestatie. Niettemin zal hem een vergoeding toegekend worden.
  • De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsovereenkomsten van toepassing is in Vlaanderen, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk. Sinds 1 juni 2017 geldt 781,29 euro als maandelijkse minimumvergoeding voor alle BIO-stagiairs. meer info (website VDAB)
  • Voor stages in Brussel hangt de vergoeding af van de leeftijd van de stagiair en varieert van 640,70 € (18 jaar) tot 781,30 € (21 jaar en ouder). meer info (website Actiris)

 

 • de aansprakelijkheid van de stagiair: de stagiair zal enkel instaan voor de schade berokkend aan de werkgever of aan een derde in het kader van de uitvoering van de beroepsinlevingsovereenkomst in geval hem bedrog, zware schuld of lichte schuld met een gewoonlijk karakter kan worden verweten.

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten