Podiumkunsten - Home pc304

vraag en antwoord

U bent hier: Home > werk > je pensioen > vraag en antwoord

vraag en antwoord sectoraal pensioen

 

wanneer is het sectoraal pensioen van start gegaan?

wie kan van het sectoraal pensioen genieten?

welke premies worden er voorzien en wie betaalt deze?

wat wordt verzekerd met deze premies?

word ik belast op de betaalde premies?

wat moet ik doen als ik van werkgever zou veranderen?

wat gebeurt er met mijn pensioenkapitaal als ik niet meer werk in de sector?

kan ik via andere werkgevers opgebouwde pensioenreserves laten overschrijven?

wanneer kan ik aanspraak maken op mijn aanvullend pensioen?

gaat mijn pensioenkapitaal verloren als ik vóór de pensioendatum zou overlijden?

hoe wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

hoe verloopt de uitkering indien ik vóór de pensioendatum zou overlijden?

zijn er belastingen verschuldigd op de uitkeringen?

wat hebben de groepsverzekeringen van Ethias de voorbije jaren opgebracht?

 

contact voor vragen

 


wanneer is het sectoraal pensioen van start gegaan?

 

Het sectoraal pensioenplan is ingegaan op 1 januari 2006 en dit voor onbepaalde duur. Voor werkgevers en hun werknemers die vielen onder het toepassingsgebied van de CAO muziek is het pensioenplan ingegaan op 1 januari 2007. 

 

De aanvullende premie voor kunstenaars tewerkgesteld bij structureel gesubsidieerde organisaties is ingegaan op 1 januari 2008. 

 

terug 


wie kan van het sectoraal pensioen genieten?

 

Het sectoraal pensioen is bedoeld voor alle werknemers van de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) die voldoen aan één van de volgende twee voorwaarden:

 

  • een rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest.
  • een rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

 

Sommige werkgevers zijn niet toegetreden tot het sectoraal pensioen, aangezien zijn reeds een aanvullend pensioenplan hadden dat minstens evenveel rechten opleverde als het sectorplan. 

 

Om van het reguliere sectorale pensioen te kunnen genieten, moet je minstens 130 dagen tewerkgesteld geweest zijn bij een werkgever of bij werkgevers waarvoor dit aanvullend pensioenplan van toepassing is. Deze berekening start op 1 januari 2006 of voor CAO Muziek vanaf 1 januari 2007). De periode van tewerkstelling mag onderbroken geweest zijn. Hij mag tevens gespreid zijn bij diverse werkgevers binnen het toepassingsgebied van dit pensioenplan, alsook bij de werkgevers die in een opting-outplan hebben voorzien.

 

Voor de aanvullende premie voor kunstenaars die tewerkgesteld zijn bij structureel gesubsidieerde werkgevers gelden er geen minimumvoorwaarden. 

 

terug

 

welke premies worden er voorzien en wie betaalt deze?

 

Vanaf 1 januari 2006 (of 1 januari 2007 voor de werkgevers die vallen onder de CAO muziek) betaalt de werkgever een brutopremie van 1,5% (alle lasten inbegrepen) op het brutoloon. Onder brutoloon wordt begrepen het aan de RSZ aangegeven loon van de verzekerde, voor het kalenderjaar waarop de werkgever RSZ-bijdrages verschuldigd is. Deze premie wordt automatisch door de RSZ aangerekend, samen met de reguliere patronale bijdrages op het loon, en valt volledig ten laste van de werkgever. De werknemer draagt dus zelf niet bij. Jaarlijks ontvangen de begunstigden van Ethias een pensioenfiche waarin onder andere de gestorte premies en het reeds opgebouwde pensioenkapitaal terug te vinden zijn.

 

De aanvullende premie voor kunstenaars die tewerkgesteld zijn bij structureel gesubsidieerde werkgevers wordt volledig gefinancieerd door de Vlaamse Minister van Cultuur en is hiermee dan ook geen verworven recht. 

 

terug 


wat wordt verzekerd met deze premies?

 

De premies worden, na inhouding van de kosten, jaarlijks gestort op jouw pensioenpolis en cumuleren tot aan de pensioendatum. Het rendement is opgebouwd uit twee delen: enerzijds de gegarandeerde rentevoet (momenteel 3,25%) en anderzijds de winstdeelname. De gegarandeerde rentevoet, toegekend op de datum van de storting, blijf je genieten tot de pensioendatum en staat los van verdere evoluties van de rentevoeten. De winstdeelname wordt jaarlijks toegekend en is eveneens definitief verworven tot aan de pensioendatum.

 

terug 


word ik belast op de betaalde premies?

 

De betaalde sectorale pensioenpremies zijn een aftrekbare kost voor de organisatie die ze betaalt. Niettegenstaande ze voordelen opleveren voor de werknemers, zijn de jaarlijkse premiebetalingen fiscaal vrijgesteld. Bij de uitbetaling van de gespaarde reserve moet je wel rekening houden met afhoudingen.

 

terug

 

moet ik als werknemer bepaalde acties ondernemen indien ik van werkgever zou veranderen?

 

Neen, je dient zelf geen actie te ondernemen. Op basis van de door de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid toegeleverde informatie kunnen we perfect volgen of je al dan niet bij een andere organisatie werkt waarvoor dit sectorplan van toepassing is. Op basis van die gegevens kunnen we dan ofwel de voortzetting van jouw polis garanderen, ofwel de nodige documenten aan jou overmaken.

 

terug

 

wat gebeurt er met mijn pensioenkapitaal als ik niet meer werk in de sector?

 

Indien je meer dan één jaar niet meer tewerkgesteld bent bij een werkgever waarvoor dit pensioenplan van toepassing is, zal je als "uit dienst" beschouwd worden (hierna uittreding genoemd). Op dat ogenblik gaan wij na op welke reserves je aanspraak kan maken op datum van de uittreding. Dit wordt jou dan schriftelijk meegedeeld, samen met een keuzeformulier: je kan dan kiezen of je dit kapitaal bij Ethias wenst te houden of kosteloos wenst over te dragen naar een andere verzekeringsinstelling.

 

Let wel op: indien je de reserves niet in het pensioenplan bij Ethias laat staan, begint de teller van 130 dagen tewerkstelling in de sector opnieuw vanaf nul te lopen bij een nieuwe indiensttreding in de sector.

 

terug 


kan ik de reeds via andere werkgevers opgebouwde reserves centraliseren bij het sectorplan?

 

Wanneer je uit dienst getreden bent bij een werkgever uit een andere sector en waarvoor ook een pensioenplan van toepassing was, kan je aanspraak maken op jouw reserves. Je vroegere werkgever zal je dit schriftelijk meedelen, samen met een keuzeformulier waarbij je kan kiezen of je de kapitalen in het bestaande pensioenplan laat of ze naar het sectoraal pensioenplan bij Ethias overdraagt. Indien je je reserves van vroegere werkgevers naar Ethias wenst over te dragen, kan dit heel eenvoudig door contact te nemen met Ethias.

 

terug

 

wanneer kan ik aanspraak maken op mijn aanvullend pensioen?

 

De wettelijke pensioenleeftijd is momenteel vastgesteld op 65 jaar. Je kan jouw aanvullend pensioenkapitaal dus uitgekeerd krijgen de eerste dag van de maand volgend op je 65ste verjaardag. Indien je tussen 60 en 65 jaar met vervroegd pensioen zou gaan, kan je wel je pensioenkapitaal op die datum vervroegd opvragen.

 

terug


gaat mijn pensioenkapitaal verloren als ik vóór de pensioendatum zou overlijden?

 

De sociale partners hebben op geen enkel ogenblik getwijfeld over de nodige bescherming die diende voorzien te worden in dit pensioenplan. Het is immers de bedoeling om, naast het wettelijke pensioen, ook een aanvullend pensioen te garanderen. Hoewel we natuurlijk wensen dat dit voor iedereen een rustpensioen mag zijn, moeten we toch ook voldoende bescherming inbouwen in geval van overlijden vóór de pensioendatum. Daarom werd bepaald dat, indien je voortijdig zou overlijden, de opgebouwde reserve op datum van overlijden uitgekeerd zal worden aan de begunstigde(n). Onder opgebouwde reserve verstaan we: de stortingen waarop je recht had tot de datum van overlijden, verhoogd met de intresten en de toegekende winstdeelnames tot die datum.

 

De begunstigden en hun volgorde zijn als volgt gedefinieerd in het pensioenreglement: in eerste instantie zal de uitkering gebeuren aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Als die er niet is, dan is er uitkering aan de kinderen. Zo er ook geen kinderen zijn, zal het kapitaal of de rente aan de door jouw opgegeven personen uitgekeerd worden (mits je op voorhand de nodige documenten aan Ethias overgemaakt hebt en deze door Ethias getekend werden). Moest de uitkering dan nog aan niemand kunnen gebeuren, dan zijn de wettelijke erfgenamen de begunstigden van de polis. Indien er, na de hierboven genoemde rangorde, nog geen begunstigde is, dan zullen de gelden in het financieringsfonds van de groepsverzekering gestort worden.

 

terug

 

hoe wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

 

Op de pensioendatum heb je als begunstigde de keuze uit:


• een éénmalige uitkering in kapitaal
• een levenslange rente

 

Bij uitkering in kapitaal (standaardkeuze) wordt het totale bedrag, na de wettelijke inhouding, uitgekeerd. Bij uitkering in rente wordt het hierboven gedefinieerde kapitaal omgezet in een levenslange rente, die in maandelijkse schijven tot aan je overlijden aan jou zal worden uitbetaald. Ná jouw overlijden zal deze rente tot maximaal 80% blijvend uitbetaald worden aan je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samen-wonende partner tot zijn of haar overlijden.

 

terug

 

hoe verloopt de uitkering indien ik vóór de pensioendatum zou overlijden?

 

De begunstigden kunnen evenzeer kiezen tussen een uitkering in rente of in kapitaal. Ook hier is de uitkering in kapitaal de standaardkeuze. Voor een verzekerde die in België woonde op datum van overlijden, zijn de uitkeringen aan diens echtgeno(o)t(e) en/of kinderen jonger dan 21 jaar, vrij van successierechten. Uitkeringen aan andere begunstigden zullen voor hun nettobedrag opgenomen worden in de berekeningsbasis voor de successierechten.

 

terug

 

zijn er belastingen verschuldigd op de uitkeringen?

 

De extralegale pensioenen worden op een gunstige wijze belast. Zowel indien je kiest voor uitkering in kapitaal als in rente, zullen in de huidige stand van de wetgeving onderstaande inhoudingen gebeuren. Om de berekening te maken, dienen we wel een onderscheid te maken tussen enerzijds het opgebouwde kapitaal (bijdragen en de intresten hierop) en anderzijds de toegekende winstdeelname :

 

  • een RIZIV-bijdrage van 3,55%, zowel op het opgebouwde kapitaal als op de winstdeelname.
  • een solidariteitsbijdrage die 0%, 1% of 2% bedraagt, afhankelijk van de grootte van het uitgekeerde kapitaal, zowel op het opgebouwde kapitaal als op de winstdeelname.
  • het saldo van de winstdeelname, na aanrekening van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage, is vrij van verdere belastingen.
  • op het saldo van het opgebouwde kapitaal is een bevrijdende voorheffing van toepassing van maximaal 16,66% + een gemeentebelasting op deze voorheffing.

 

Ethias zal de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, alsook een voorheffing van maximaal 16,66% op het saldo van het opgebouwde kapitaal, inhouden en overmaken aan de bevoegde instanties. Om de verrekening van de gemeentebelasting in je personenbelasting aan te vragen, zal Ethias een fiscale fiche overmaken. Indien je kiest voor de uitkering in rente zal je daarenboven jaarlijks een heffing (15%) op 3% van het netto pensioenkapitaal moeten betalen. Om dit aan te geven in de personenbelasting zal Ethias een fiscale fiche bezorgen.

 

terug

 

wat hebben de groepsverzekeringen van Ethias de voorbije jaren opgebracht?

 

De resultaten van Ethias met betrekking tot groepsverzekeringen zijn deels opgebouwd uit een winstdeelname, toegekend op de contracten. Het spreekt voor zich dat deze jaarlijks kan fluctueren en dat historische gegevens geen enkele garantie kunnen inhouden naar de toekomst toe. Je vindt hieronder een overzicht van de winstdeelname die Ethias heeft toegekend aan de contracten, afgesloten vanaf 01/01/1999:

2005 4,50 %
2004 5,00 %
2003 5,80 %
2002 6,50 %
2001 6,50 %

De winstdeelname is naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 (hopelijk) tijdelijk weggevallen, waardoor het rendement terugvalt op het gegarandeerde rendement van 3,25%.

 

terug


contact voor vragen

 

Voor al je vragen met betrekking tot deze groepsverzekering kan je Ethias rechtstreeks contacteren :

 

tel. 011 28 23 75
fax.011 28 23 60

e-mail : sfp(a)ethias.be

post: Ethias
Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

 

Ook bij ons kan je  terecht voor bijkomende informatie :

 

tel. 02 201 30 03

e-mail: maarten(a)podiumkunsten.be

 

post: Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap,
Sainctelettesquare 19

1000 Brussel

 

terug

 

documenten


Download hier de brochure over het sectoraal pensioenfonds.

 

contact


Voor al je vragen over onze groepsverzekering kan je Ethias rechtstreeks contacteren via:

 

tel  +32-11-28 23 75
fax +32-11-28 23 60

 

e-mail : sfp(a)ethias.be

 

Ethias
Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

 

Ook bij ons kan je terecht voor bijkomende informatie :

 

tel  +32-2-201 30 03

 

e-mail: maarten(a)podiumkunsten.be

 

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap,
Sainctelettesquare 19

1000 Brussel

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten