mentale gezondheid

WeListen

Plan een gesprek met Nelle of Nathalie als je het moeilijk hebt.

(English version below / version française ci-dessous)

Onze collega’s Nelle en Nathalie bieden je een klankbord als je je niet zo goed voelt in je werksituatie, last hebt van stress, betrokken bent bij een conflict of situatie van grensoverschrijdend gedrag, zoekt naar meer verbinding met jezelf en/of je werkomgeving... 

Zij gaan met jou in dialoog, luisteren, informeren, adviseren en verwijzen indien nodig gericht door.
Ben je actief in de professionele sector podiumkunsten en muziek? Dan kan je gratis bij hen terecht voor een gesprek.

Je kan hen bellen of mailen. Jullie spreken onderling verder af - telefonisch, virtueel of in real life (momenteel in regio Antwerpen of Brussel).

Je kan uiteraard rekenen op hun volledige discretie.

praktisch

Nelle Hens
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497/788059
persoonlijke afspraken op maandag @ regio Brussel
Gesprekken in Nederlands / English / Français

 

 

Nathalie Douxfils
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497/522932
persoonlijke afspraken regio Antwerpen of  te Brussel (op dinsdagen)

Gesprekken in Nederlands / English / Français

 


         

 


 

Meer over Nelle en Nathalie:

foto nathalie

“Ik wil mensen verbinden, inspireren en in beweging brengen. Ik word gedreven door schoonheid, kwetsbaarheid & kracht en een diep verlangen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijk & creatief proces." - Nathalie Douxfils

Nathalie begon haar loopbaan in de culturele sector als kostuumvormgever en productieleider. In 2006 gaf ze haar loopbaan een nieuwe richting, eerst met het begeleiden van werkzoekenden in het kader van Sabbattini en aansluitend als loopbaancoach en counselor. Sinds 2015 is ze loopbaancoach voor INTER.MEZZO.
Sinds juni 2021 is ze klankbord voor WeListen.

Nathalie's aanpak is onbevangen en zorgzaam met ruimte voor experiment en de nodige structuur. Ze luistert, observeert en ontrafelt. Ze zet met jou in op het ontdekken van je innerlijke dynamieken, je noden en drijfveren.

Haar grote leergierigheid en permanente vorming (Gestalt-coaching, Cliëntgericht-Experiëntiële Counselor, Voice Dialogue, stress & burnout coaching, leidinggeven, verbindende communicatie, …) hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan haar ontwikkeling als mens en coach.

contact
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497/522932
persoonlijke gesprekken @ regio Antwerpen en Brussel


ENGLISH

“I want to connect people, to inspire them and motivate them. I am passionate about beauty, vulnerability and strength, and have a deep desire to support others in their personal and creative process.” – Nathalie Douxfils

Nathalie began her career in the cultural sector as a costume designer and production manager. In 2006 her career took a new direction, first as she advised job seekers as part of the Sabbattini project, and later as a careers coach and counsellor. Since 2015 she has been a careers coach for INTER.MEZZO.

Since June 2021 she has been a counsellor for WeListen.

Nathalie’s approach is unbiased and caring, allowing space to experiment yet at the same time providing the necessary structure. She listens, observes and digs deeper. She will guide you through the discovery of your internal dynamics, your needs and motivations.

Her great willingness to learn and continuous training (Gestalt coaching, client-focused experiential counselling, voice dialogue, stress & burnout coaching, leadership skills, nonviolent communication, and more) have together contributed massively to her development as a human and a coach.

 

contact

  • nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497 522932
  • Personal appointments in the Antwerp and Brussels regions

FRANÇAIS

« J’aime créer du lien entre les gens, les inspirer et les mettre en mouvement. Je tire mon énergie de la beauté, de la vulnérabilité et de la force intérieure des gens. J’ai profondément envie de soutenir les autres dans leur trajet personnel et créatif. » - Nathalie Douxfils

Nathalie a commencé sa carrière dans le secteur culturel en tant que costumière et directrice de production. En 2006, elle a réorienté sa carrière, d’abord en accompagnant des chercheurs d’emploi dans le cadre de Sabbattini, puis en tant que coach de carrière et conseillère. Depuis 2015, elle est coach de carrière pour INTER.MEZZO.

Depuis juin 2021, elle offre un lieu de parole dans le cadre de l’initiative WeListen.

Nathalie adopte une approche spontanée et attentive ; elle laisse de la place à l’expérimentation tout en fournissant la structure nécessaire. Elle écoute, observe et découvre. Elle tente de déceler, avec vous, vos dynamiques internes, vos besoins et vos moteurs.

Son importante envie d’apprendre et sa formation permanente (coaching Gestalt, conseillère en expérience client, Voice Dialogue, coaching en gestion du stress et burn-out, leadership, communication de cohésion, etc.) ont fortement contribué à son développement en tant que personne et coach.

 

Contact

  • nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497/52 29 32
  • Entretiens personnels dans la région d’Anvers et à Bruxelles

nelle

Gesprekken in Nederlands / English / Français

'Mijn hart gaat uit naar het faciliteren van autonomie in verbinding, waarin evenwichtige uitwisselingen mogelijk zijn. 
Met WeListen wil ik bijdragen aan een ruimte voor meer verbinding met jezelf binnen je werkomgeving. Dit door te luisteren en het delen van mijn expertise.’ - Nelle Hens

 
Nelle Hens is gefascineerd door beweging en rust. De basis van haar werk ligt in het faciliteren van dynamische stabiliteit. Dit doet ze in de rol van danseres, choreografe, yoga docente en vertrouwenspersoon. Ongeacht de vorm van haar praktijken, berusten ze telkens op eenzelfde basis van ont-moeten* en groeien ze in continuïteit vanuit een innerlijk luisteren. Nelle's persoonlijke yogabeoefening vormt hiervoor dagelijks de basis en ondersteunt haar om van binnenuit te bewegen en vaardiger de wereld in te gaan.
 
* Ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. 
 
Nelle is sinds 2006 actief in de culturele sector en danste in voorstellingen van onder andere Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf en Jan Martens. In 2018 initieerde ze ONT MOET, zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband en gaat er dialoog aan met niet-artistieke sectoren.
 
Nelle studeerde dans aan het Conservatorium in Antwerpen (Artesis, 2003- 2006) en Salzburg Experimental Academy of Dance (2009- 2011). Verder volgde ze de Thomas Gordon Communicatietraining (2016), Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), Masterclass Dienend Leidinggeven (2019). 
 
Binnen het aanbod van Sociaal Fonds voor Podiumkunsten volgde Nelle workshops zoals ‘Intimacy on stage’, ’Preventief omgaan met stress en burn-out’ en is sinds 2019 gecertificeerd en actief als externe Vertrouwenspersoon. 
 
 
contact  
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497/788059
persoonlijke afspraken @ regio Brussel
 

ENGLISH

Speaks Dutch / English / French

“I love to facilitate autonomy in connections that allow equitable exchanges.

With WeListen I want to contribute to a space for individuals to connect more with themselves within their working environment. I aim to do this by listening and sharing my expertise.” – Nelle Hens

Nelle Hens is fascinated by movement and rest. She bases her work on the principle of facilitating dynamic stability. This holds true in her many roles: as a danseuse, choreographer, yoga teacher and counsellor. Regardless what form her work actually takes, it always starts from the same basis of non-judgmental encounters and continuous growth arising from focused listening. Nelle’s personal yoga practice is a daily part of this and supports her to move from an inner knowledge and with greater capability into the world.

Nelle has been active in the cultural sector since 2006 and has danced at performances for amongst others Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf and Jan Martens. In 2018 she initiated ONT MOET, both an artistic practice and a collaboration introducing a dialogue with non-artistic sectors.

Nelle studied dance at the Conservatorium in Antwerp (Artesis, 2003-2006) and the Salzburg Experimental Academy of Dance (2009-2011). She has also taken communication training under Thomas Gordon (2016), Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), and a masterclass in supportive leadership (Dienend Leidinggeven) (2019).

As part of the Performing Arts Social Fund (Sociaal Fonds Podiumkunsten) offering, Nelle has taken workshops such as ‘Intimacy on stage’, preventing stress and burn-out and has been a certified and active external counsellor since 2019.

nellehensblog.com

 

Contact

  • nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497 788059
  • Personal appointments in the Brussels region

FRANÇAIS

Entretiens en néerlandais, anglais ou français

« J’aime faciliter l’autonomie tout en créant du lien, ce qui permet des échanges équilibrés.

Dans le cadre de l’initiative WeListen, je souhaite contribuer à proposer un espace permettant de se reconnecter intérieurement dans son environnement professionnel, et ce en écoutant et en partageant mon expertise. » - Nelle Hens

Nelle Hens est fascinée par le mouvement et la quiétude. Par son travail, elle vise à faciliter une stabilité dynamique. Elle le fait dans son rôle de danseuse, chorégraphe, instructrice de yoga et personne de confiance. Quelle que soit la forme que prennent ses pratiques, celles-ci reposent toujours sur le principe ONT MOET* et évoluent dans la continuité en étant à l’écoute de ce qui nous anime. Nelle pratique le yoga au quotidien, ce qui l’encourage à bouger depuis l’intérieur et à évoluer plus habilement dans le monde.

 * Le principe ONT MOET est une invitation à ne pas ressentir d’obligations dans la rencontre avec soi.

Nelle est active dans le secteur culturel depuis 2006 et a dansé dans le cadre de représentations notamment pour Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf et Jan Martens. En 2018, elle a initié ONT MOET, qui est à la fois une pratique artistique et une collaboration, qui lui permet d’entrer en dialogue avec des secteurs non artistiques.

Nelle a étudié la danse au Conservatoire d’Anvers (Artesis, 2003-2006) et à la Salzburg Experimental Academy of Dance (2009-2011). Elle a ensuite suivi la Formation de communication Thomas Gordon (2016), la Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), ainsi que la Masterclass Dienend Leidinggeven (2019).

Parmi l’offre du Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Nelle a suivi des ateliers tels que « Intimacy on stage » et « La gestion préventive du stress et du burn-out ». Elle est, en outre, certifiée et active comme personne de confiance externe depuis 2019.

nellehensblog.com

 

Contact 

  • nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497/78 80 59
  • Entretiens personnels dans la région de Bruxelles

 

 


ENGLISH

If you are having a hard time, book a chat with Nelle or Nathalie.

Our colleagues Nelle and Nathalie are here to listen to you if you are not feeling well in your work environment, suffer from stress, are involved in a conflict or situation or trangressive behaviour or need to reconnect with yourself or your workplace...

They will have a listening ear, a source of information and advice and if necessary they can refer you on.

Are you professionally active in the performing arts and music sector? Then Nelle and Nathalie are here to listen to you, and there’s no charge.

Just telephone or email. You agree further – by telephone, online or in real life ( currently in  Antwerp or Brussels region)

You can be sure of complete confidentiality.

 

practical

Nelle Hens

nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497 788059

Personal appointments on Mondays in the Brussels region

Speaks Dutch / English / French

 

Nathalie Douxfils

nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497 522932

Personal appointments in the Antwerp/Mortsel and Brussels (on Tuesdays)

 

 

 


FRANÇAIS

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez planifier un entretien avec Nelle ou Nathalie.

Nos collègues Nelle et Nathalie vous offrent un lieu d'écoute si vous éprouvez des difficultés sur le plan psychique, si vous ne vous sentez pas bien au travail, si vous souffrez de stress, si vous êtes impliqué dans un conflit ou une situation ou un comportement trangressif ou si vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même ou avec votre lieu de travail...

Une conversation, un moment d'écoute, elles vous informent, vous conseillent et peuvent, au besoin, vous rediriger vers des d'autres professionnels specialisés.

Vous êtes actif dans le secteur professionnel des arts de la scène et de la musique? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à elles gratuitement.

Vous pouvez les joindre par téléphone ou par e-mail. Vous convenez ensemble d’un entretien, que ce soit par téléphone, en ligne ou en présentiel (pour l’instant, dans la région d’Anvers ou à Bruxelles).

Vous pouvez, bien entendu, compter sur leur discrétion absolue.

 

En pratique

Nelle Hens

nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497/78 80 59

Entretiens personnels le lundi dans la région de Bruxelles

Entretiens en néerlandais, anglais ou français

 

Nathalie Douxfils

nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497/52 29 32

Entretiens personnels dans la région d’Anvers/ Mortsel et à Bruxelles

Entretiens en néerlandais, anglais ou français

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in