personeelsbeleid

tewerkstellingspremies pc 304

Niet iedereen op de arbeidsmarkt heeft het even gemakkelijk om werk te vinden. Daarom krijg je van ons een éénmalige premie indien je iemand uit een risicogroep aanwerft.

 

wie heeft er recht op?

Tewerkstellingspremies kunnen aangevraagd worden door organisaties van paritair comité 304 als zij aan één van deze voorwaarden voldoen:

 • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest zijn
 • hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol zijn. 

Volgende groepen geven recht op een tewerkstellingspremie:

 • pas afgestudeerde werkzoekende kunstenaars, jonger dan 26 jaar 
 • kortgeschoolde werkzoekenden (werkzoekenden die geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben)
 • uitkeringsgerechtigde werkzoekenden jonger dan 26 jaar
 • herintreders: personen die na een onderbreking van minstens één jaar terug gaan werken
 • werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie of hulp (OCMW)
 • werkzoekenden in het bezit van een verminderingskaart herstructureringen
 • oudere werkzoekenden: minstens 45 jaar op het moment van indienstneming
 • allochtone werkzoekenden: 
  • (a) personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn geworden en die of zelf of hun ouders in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land zijn gekomen of die de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling hebben gekregen of door regularisatie recht op verblijf in België hebben verworven.
  • (b) personen die niet de nationaliteit bezitten van één van de Europese lidstaten, of van wie minstens een van de ouders of twee van de grootouders niet de nationaliteit van een van de Europese lidstaten bezitten
 • werkzoekenden met een erkende arbeidshandicap: mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt (groepen bepaald in BVR omtrent EAD van 3 juni 2008)

 

twee mogelijke premies

categorie 1: voor pas afgestudeerde kunstenaars

Om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingspremie categorie 1 moet de werknemer aan deze voorwaarden voldoen:

 • jonger dan 26 jaar zijn op het ogenblik van de aanvang van de arbeidsovereenkomst
 • een kunstopleiding genoten hebben in een officieel erkende opleidingsinstelling
 • aangeworven worden als kunstenaar in loondienst, maximum één jaar na het beëindigen van de kunstopleiding voor een eerste doorlopend arbeidscontract van minstens drie maanden
 • niet-werkend zijn op het moment van de aanwerving

 
De maximale premie voor deze categorie bedraagt 1.000 euro per werknemer. Als de tewerkstellingen deeltijds zijn, zal de premie a rato berekend worden. Het maximumbedrag dat een werkgever per kalenderjaar aan premies kan opvragen bedraagt 7.500 euro voor tewerkstellings-­ en opleidingspremies samen. Aanvragen kan via dit aanvraagformulier.


categorie 2: andere risicogroepen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tewerkstellingspremie categorie 2 moet de werknemer aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de werknemer moet voldoen aan de omschrijving van één van bovenstaande risicogroepen 
 • de werknemer moet aangeworven worden met een doorlopende arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden.

 
De maximale premie voor deze categorie bedraagt 1.000 euro per werknemer. Als de tewerkstellingen deeltijds zijn, zal de premie a rato berekend worden. Het maximumbedrag dat een werkgever per kalenderjaar aan premies kan opvragen bedraagt 7.500 euro voor tewerkstellings-­ en opleidingspremies samen. Aanvragen kan via dit aanvraagformulier.

Maarten Bresseleers
Vragen over tewerkstellingspremies? 
Contacteer onze collega: 
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in