werkbeleving

sectoraal actieplan

Welke stappen ondernemen we als sector rond de werkbeleving? Welke aspecten van onze bestaande werking zijn relevant?

 

statement van de sociale partners

De sociale partners engageren zich om zich samen in te zetten op een aantal belangrijke thema’s. Hun intentieverklaring vind je hier. Wij zullen onze eigen dienstverlening optimaal inzetten en waar nodig uitbreiden.

 

sensibiliseren en informeren

Het onderzoek naar de werkbeleving en de verspreiding van de resultaten heeft al een zekere dynamiek in de sector rond het onderwerp op gang gebracht. We blijven het thema dan ook op de agenda zetten. 

 

prioritaire actiepunten

Om de herstelnood in de sector te verlagen moet prioritair gewerkt worden aan de arbeidsorganisatie – een hefboom om ook het werktempo te verlagen – en de appreciatie van de verloning.

Rond deze thema’s willen we bijkomende expertise opbouwen. We zullen daarbij vertrekken van goede praktijken bij een aantal organisaties in de sector en de ervaring die is opgebouwd vanuit de managementondersteuningstrajecten bij oKo.

De resultaten van de bevraging wijzen op een aantal bijkomende aandachtspunten voor flexwerkers. Aangezien deze groep relatief minder goed vertegenwoordigd is in de bevraging bekijken we de mogelijkheden voor bijkomend onderzoek.

 

ons vormingsaanbod

Binnen ons opleidingsaanbod zetten wij verder in op de organisatie van workshops om het onderwerp verder bespreekbaar te maken, zowel binnen ons open aanbod als op maat binnen een organisatie.

Het opleidingsaanbod en de financiële ondersteuning via sectorale opleidingspremies zijn bovendien een hefboom voor acties rond vaardigheidsbenutting of loopbaanmogelijkheden.

Een aantal van onze workshops spelen in op specifieke werkaspecten. Enkele voorbeelden:

  • leidinggeven,
  • coachen van nieuwe medewerkers/werkplekcoach,
  • omgaan met conflicten,
  • optimaliseren van je communicatiestijl,
  • timemanagement,
  • omgaan met stress en burnout…

Suggesties voor bijkomende opleidingen zijn steeds welkom via opleiding@podiumkunsten.be

Binnen onze collegagroepen (HR-medewerkers, preventieadviseurs, communicatiemedewerkers) vinden collega’s in de sector elkaar om ervaringen uit te wisselen en expertise te delen.

 

loopbaancoaching voor wie werkt in podiumkunsten en muziek

kijk meer info: INTER.MEZZO

Medewerkers die nood hebben aan een professioneel klankbord in de ontwikkeling van hun loopbaan kunnen terecht bij één van onze loopbaancoaches.

Medewerkers die niet in aanmerking komen voor loopbaancheques kunnen beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord.

 

werken aan veiligheid

Toni Dohogne, de sectoraal preventieadviseur, helpt organisaties in de sector op weg bij de uitbouw van een gestructureerd preventiebeleid.

Wij organiseren jaarlijks een gecertificeerde opleiding tot preventieadviseur niveau 3 op maat van de sector.  Daarnaast vind je geregeld aanvullende workshops rond het onderwerp veiligheid in ons opleidingsaanbod.

ARIANE is een inspirerend hulpmiddel voor je preventiebeleid en biedt een kapstok om je beleid concreet te maken.

 

traject competentie- en talentmanagement

In aanvulling op de functiebeschrijvingen en -classificatie voor de sector werkten wij een sectorspecifieke competentietool uit. Competenties geven aan wat je moet kennen en kunnen om een functie uit te oefenen. Naast een 25-tal gedragsgerichte competenties worden een aantal vaktechnische domeinen in kaart gebracht. Per competentie wordt een definitie en een set van observeerbare indicatoren aangegeven.

Dit instrument kan personeelsmedewerkers en leidinggevenden helpen om de verschillende HR-processen – aanwerving en selectie, functionerings- en ontwikkelingsgesprekken… - verder te objectiveren en professionaliseren. 

Parallel hiermee werkten wij een tweedaagse workshop uit rond hoe je in je organisatie aan de slag kan gaan met competentie- en talentmanagement. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Hoe kan ik competenties en talenten ‘meten’? Hoe geef ik feedback?  Hoe pas ik dit toe binnen selectie-, functionerings- en exitgesprekken?...

Een algemeen aandachtspunt binnen onze werking is de communicatie met ons werkveld. Wij zullen inzetten op een systematische en meer gerichte wederzijdse communicatie met alle organisaties en alle medewerkers (vast én flex) in de sector.

 

appreciatie verloning

Eén van de bevindingen uit de bevraging van de werkbeleving is het belang van inzetten op 'appreciatie door verloning'. De sociale partners hebben binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord een koopkrachtverhoging bedongen in de vorm van ecocheques en een eindejaarspremie. Het informeren over en toepassen van deze twee koopkrachtmaatregelen kunnen hierbij helpen.

 

Christa Criel
Mis je nog acties? Laat het ons weten.
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in