collectieve arbeidsovereenkomsten pc 304

lopende cao's in pc 304

In elke sector gelden er afspraken over tewerkstelling die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Deze overeenkomsten worden gesloten tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Hieronder vind je de lopende cao's van de podiumkunsten- en muzieksector pc 304.

 

algemene cao voor de podiumkunsten- en muzieksector

De belangrijkste cao die de meeste onderwerpen overspant.

cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114  (link naar document op www.werk.belgie.be)

inhoud: 

 • functiegroepen en functies
 • loongroepen en minimum weddeschalen
 • dienstvergoedingen en uurlonen bij orkesten, muziekgroepen en koren
 • berekening anciënniteit
 • verloning jeugdige werknemers
 • loon en vakantiegeld
 • verbintenissen met derden
 • arbeidsduur en flexibiliteit
 • deeltijdse arbeid
 • vakantie
 • reisvoorstellingen
 • kostuums, rekwisieten en werkkledij
 • vorming
 • conflicten
 • eindejaarspremie en ecocheques
 • structureel overleg en vakbondsvergaderingen

meer informatie over de loonbarema's / minimumweddeschalen i.k.v. deze cao vind je hier.

bijdrage voor risicogroepen

cao 04/09/2013 - bijdrage risicogroepen: 117118 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao legt de bijdrage voor de inspanningen naar risicogroepen vast op 0,10% op alle brutolonen. Deze bijdragen worden samen met de sociale zekerheidsbijdragen gestort aan de RSZ, die op haar beurt doorstort aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

cao 09/07/2014 - risicogroepen - 122993  (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt hoe deze bijdragen aangewend kunnen worden, namelijk voor initiatieven ter bevordering van de opleiding en tewerkstelling van de risicogroepen. De risicogroepen werden als volgt gedefinieerd:

 • alle werkzoekenden die in de sector willen werken
 • werknemers die ten gevolge de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing dienen te volgen
 • werkzoekende jongeren
 • oudere werknemers
 • mindervalide werknemers
 • alle personen die zich in een precair statuut bevinden
   

ecocheques

cao 27/02/2013 - ecocheques: 114271 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao maakt onderdeel uit van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Hiermee werden ecocheques ingevoerd door alle werknemers van gesubsidieerde werkgevers die énkel met tijdelijke contracten werken. Zij ontvangen 10 euro per gewerkte dag. Elk jaar wordt vastgelegd hoeveel het maximum aantal bedraagt. Het kunnen er nooit meer dan 25 zijn. Deze cao werd verlengd tot en met 31 december 2017. Ook in 2018 volgt een verlenging. 


eindejaarspremie 

cao 01/10/2013 - eindejaarspremie: 117353 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao maakt onderdeel uit van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Ze voert een eindejaarspremie in voor alle medewerkers van gesubsidieerde werkgevers met een arbeidsovereenkomst van minimum 4 maanden. De premie wordt in de maand december betaald, tenzij de arbeidsovereenkomst vroeger is geëindigd. Bij werknemers die geen volledig jaar voltijds hebben gewerkt, wordt de premie naar verhouding verminderd. In 2017 bedroeg de eindejaarspremie 442,17 euro. Deze cao werd verlengd tot en met 31 december 2017. Ook in 2018 volgt een verlenging.  
 

indexering lonen

cao 04/12/2017 - koppeling aan index: 144378 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Met deze cao worden de lonen gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex. Zodra de spilindex overschreden wordt, stijgen de lonen met 2% vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de spilindex werd overschreden. 
 

maaltijdvergoeding

cao 06/02/2013 - forfaitaire maaltijdvergoeding: 113873 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao legt, in samenspraak met de RSZ, de maximale forfaitaire maaltijdvergoeding voor hoofdmaaltijden vast op 18 euro. Voor de lichtere maaltijd bedraagt deze 6 euro. Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van sociale bijdrages.  


minderjarige lerenden

cao 05/05/2009 - minderjarige lerenden: 92147 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt de omstandigheden waarin minderjarige lerenden (16 tot 18 jaar) kunnen werken, aangepast aan de sector. Zo kunnen minderjarige lerenden werken tot 24u00, waar dit noodzakelijk is voor hun opleiding. Ze kunnen tot max 10u per dag tewerkgesteld worden, terwijl er wel min. 12u rust voorzien moet worden tussen het einde en de hervatting van het werk. Minderjarige lerenden mogen daarnaast 12 zondagen per jaar werken, naast alle feestdagen. Hou wel voor ogen dat dit uitzonderingen zijn op de algemene regelgeving en dus enkel toegepast mogen worden waar het noodzakelijk en onvermijdelijk is. 

Om hen beter te beschermen is het nodig om een risico-analyse te houden van de activiteiten die de lerende uitvoert, terwijl er ook steeds een ervaren werknemer aanwezig moet zijn om waar nodig te kunnen ingrijpen.  

 

non-discriminatiecode 

cao 28/01/2005 - non-discriminatiecode: 74348 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Met deze non-discriminatiecode willen de sociale partners bijdragen aan de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de sector. 

Inzake personeelsbeleid moet de werving, selectie, beoordeling en beloning gebeuren ongeacht geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke handicap. 

Daarnaast moeten brede wervingsmethodes gehanteerd worden, om kansengroepen zo goed mogelijk te bereiken. Ook elders verworven competenties worden naar waarde geschat bij de beoordeling van relevante functievereisten. 

Ook tussen medewerkers en in contact met externen en publiek is non-discriminatie essentieel. Er dient hetzij een vertrouwenspersoon, hetzij een leidinggevende aangesteld te worden bij wie klachten gehandeld kunnen worden. 

Minstens één maal per jaar moet de naleving van deze code geëvalueerd en besproken te worden binnen de organisatie.  

 

oprichting fonds voor bestaanszekerheid

cao 20/06/2018 - gecoördineerde versie: 146630 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Volgende cao behandelt de statuten van het sectorale Fonds voor Bestaanszekerheid, genaamd het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap of zoals wij het zelf afkorten het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Wij werden opgericht op 14 december 2000. Dit is de laatste aanpassing aan onze statuten. 

 

oudere werknemers

cao 05/07/2005 - maatregelen oudere werknemers: 75909 (link naar document op www.werk.belgie.be)

De sociale partners engageren zich met deze cao om individuele werkgevers te stimuleren om maatregelen te nemen ten gunste van oudere werknemers (min. 45 jaar). Dit kan gaan van de bevordering van de arbeidsomstandigheden, over het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden tot de organisatie van de arbeid.

 

overgang PC 329 naar PC 304

cao 28/01/2005 - overgang PC 329 naar PC 304: 74120 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao regelt de situatie van werknemers die overstappen van een werkgever van PC 329 naar een werkgever van PC 304.

 

sectoraal aanvullend pensioen

cao 05/07/2005 - invoering sectorplan aanvullend pensioen uitgezonderd muziek: 77419 (link naar document op www.werk.belgie.be)

cao 28/09/2006 - invoering sectorplan aanvullend pensioen mét muziek: 80946 (link naar document op www.werk.belgie.be)

cao 03/12/2008 - invoering aanvullende premie voor kunstenaars: 91037 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Het sectoraal aanvullend pensioen werd in twee fases ingevoerd. Alle werkgevers die niet onder de cao muziek vielen startten met ingang van 1 januari 2006. Voor de muzieksector zelf was dat met ingang van 1 januari 2007.

Alle werkgevers behorend tot de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder het pc 304, betalen sinds die datum een bijdrage van 1,5% (inclusief RSZ en kosten) op het brutoloon van de werknemers voor de financiering van een aanvullend pensioen van de werknemers. De inning van deze bijdrage gebeurt door de RSZ.

Werkgevers die een aanvullend pensioenplan hebben dat minstens evenwaardige voordelen biedt als het sectorale, kunnen middels een bijzondere procedure kiezen voor de 'opting-out'-formule.

In 2008 werd een uitbreiding van deze cao goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 2008 werd voor kunstenaars (die als dusdanig zijn aangegeven bij de RSZ onder werknemerscode 46) en die tewerkgesteld zijn bij een gesubsidieerde werkgever, een aanvullende premie ingevoerd. Deze premie varieert naargelang het de leeftijd van de kunstenaar: hoe ouder de kunstenaar, hoe hoger de premie. De premieberekening is gebaseerd op het verdiende brutoloon in de betreffende periode. De financiering van deze aanvullende premie gebeurt door de Vlaamse Minister van Cultuur. 
 

tijdskrediet en landingsbanen

cao 28/06/2017 - tijdskrediet: 140757 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt de uitvoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de sector. De cao geldt voor alle werkgevers en werknemers ressorterend onder pc 304. 

Er zijn zes mogelijke vormen van tijdskrediet met motief: 

 • zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 15 maanden, indien voltijds opgenomen, maximaal 26 maanden indien halftijds opgenomen en maximaal 51 maanden indien 1/5 opgenomen. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden. 
 • het verlenen van palliatieve verzorging. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand. 
 • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdkrediet bedraagt in dat geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
 • zorg dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden.
 • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek kind. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
 • het volgen van een opleiding. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 12 maanden, indien voltijds opgenomen, maximaal 18 maanden indien halftijds opgenomen en maximaal 36 maanden indien 1/5 opgenomen. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden. De opleiding bedraagt minimum 120 uur (9 studiepunten) per trimester of 360 uur (27 studiepunten) per jaar. Voor het behalen van een getuigschrift van secundair onderwijs gaat het om minimum 100 uur per trimester of 300 uur per jaar.

Werknemers ouder dan 55 jaar met een minimum loopbaan van 25 jaar hebben recht op een loopbaanvermindering (de zogenaamde landingsbaan) 

 • met één dag of twee halve dagen per week. Minimum opname is zes maanden. 
 • tot een halftijdse job. Minimum opname is drie maanden.

Met de cao van 31/05/2017 werd deze groep tijdelijk uitgebreid met werknemers in een zwaar beroep of werkzaam in een organisatie in moeilijkheden of herstructurering.  

Werknemers die voltijds werken en ouder zijn dan 50 jaar met een minimum loopbaan van 28 jaar hebben eveneens recht op een loopbaanvermindering met één dag of twee halve dagen per week.      

Bij werkgevers met minder dan 10 werknemers is het tijdskrediet geen automatisch recht en is de toestemming van de werkgever vereist. Dat geldt eveneens voor leidinggevend en directiepersoneel.

Als meer dan 5% van de werknemers gelijktijdig hun rechten op loopbaanvermindering uitoefenen, wordt een voorkeurs- en planningsmechanisme toegepast. 
 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

cao 04/12/2017 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar: 144379 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao maakt werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk voor werknemers die ontslagen werden na hun 62ste. Er is hiervoor geen beroepsloopbaanvereiste. Zij ontvangen na  een aanvullende vergoeding tot aan hun wettelijk pensioen. Deze cao geldt tot en met 31 december 2018.  

cao 17/01/2018 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar: 144470 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao maakt werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk voor werknemers die ontslagen werden na hun 59ste én met 40 jaar beroepsloopbaan op dat moment. Zij ontvangen een aanvullende vergoeding tot aan hun wettelijk pensioen. Deze cao geldt tot en met 31 december 2018. 

Maarten Bresseleers
vragen over dit onderwerp?
Contacteer onze collega.
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in